(1)
Wiyasa, I. N. N. .; Jana, I. M.; Sumantra, I. M. STILISTIK BINATANG DALAM PENCIPTAAN KRIYA KONTEMPORER. bdw 2023, 3, 23-36.