[1]
Dwi Noorwatha, I.K. 2019. ’Pratibha’ Creativity Application on Interior Design Creative Strategies Study. Sandyakala : Prosiding Seminar Nasional Seni, Kriya, dan Desain. 1, (Sep. 2019), 23–32.