[1]
Nurjanah, J. 2019. Visual As A Stimulation in Developing Z Generation Creativity. Sandyakala : Prosiding Seminar Nasional Seni, Kriya, dan Desain. 1, (Sep. 2019), 285–290.