NURJANAH, J. Visual As A Stimulation in Developing Z Generation Creativity. Sandyakala : Prosiding Seminar Nasional Seni, Kriya, dan Desain, [S. l.], v. 1, p. 285–290, 2019. Disponível em: https://eproceeding.isi-dps.ac.id/index.php/sandyakala/article/view/67. Acesso em: 27 nov. 2021.