[1]
I. Yuni Purnama, “quot”;, sandyakala, vol. 1, pp. 344–352, Sep. 2019.